Het Taallab            uitdagende taalactiviteiten voor basisonderwijs

uitdagendetaalactiviteiten voor basisonderwijs

Nu twee versies oefenkaarten voor spelling

Naast de versie die bedoeld was voor gebruik op een tablet of laptop is er op verzoek van gebruikers nu ook een versie op A5-formaat, speciaal bedoeld om te printen. Die mag je natuurlijk ook digitaal gebruiken, als je deze versie prettiger vindt. 

Nieuw boek verschenen...

Op 24 mei 2020 is mijn nieuwste boek, Op speurtocht door onze grammatica, verschenen.

Grammatica en taalbeschouwing staan vaak zo los van het taalgebruik van de kinderen, dat het weinig motiverend is voor hen. Toch is kennis van en inzicht in de grammatica, de systeemkenmerken van onze taal, heel nuttig en praktisch.

Daarvoor is wel nodig dat kinderen kunnen ervaren dat taalonderwijs over hun eigen taalgebruik gaat en niet iets is
dat slechts in werkboeken en toetsen belangrijk is. 

Dit boek is daarom bedoeld om je als leraar te ondersteunen als je je taalonderwijs, bijvoorbeeld als aspect van thematisch onderwijs, in het perspectief van de leerlingen wilt plaatsen. 
Ook is het bedoeld om de samenhang tussen al die aspecten van taal duidelijk te maken, zodat ook de kinderen die samenhang kunnen ervaren.

Op deze site vind je, achter de tab die bij dit boek hoort, voorbeelden van opdrachten die dit ondersteunen.
B
innenkort zal ik die verzameling nog wat uitbreiden.

Thuisonderwijs

Toen veel kinderen thuis moesten werken, was deze site met  uitdagende taalonderwerpen goed in te zetten daarvoor.
Dat kon ook door twee kinderen bv. via WhatsApp met elkaar te laten samenwerken en zo bespreken wat ze allemaal kunnen bedenken bij de opdrachten die ze hier vinden. Dit kan, nu ze weer op school zijn, natuurlijk nog steeds, maar dan gewoon mondeling, naast elkaar.

Ook kunnen ze zo met de oefenkaarten voor spelling via de fasen 1 t/m 3 hun kennis en vaardigheid verder versterken en met nieuwe categorieën uitbreiden.
Onder de knop 'Op zoek naar letters - overige materialen' vind je ook een uitleg van de verschillende categorieën voor de (bovenbouw)leerlingen. Deze kan eventueel ook door ouders gebruikt worden als naslagbron. 

Oefenmaterialen

Onderaan in de kolom met onderwerpen (links in beeld) vind je oefenmateriaal voor het leren van onze spelling, voor leren lezen en, zoals hierboven al genoemd, voor bezig zijn met aspecten van grammatica. Dit is allemaal gratis te downloaden.
De materialen voor lezen en grammatica zal ik nog verder aanvullen. 

Zie daarom achter de tab Publicaties de boeken, waarop deze materialen aansluiten. 

Dolf Janson
Op zoek naar betekenissen
via letters en klanken (2019)

Dit boek beschrijft hoe kinderen, op basis van de voorkennis die ze hebben opgedaan tijdens hun oriëntatie op klanken, klankgroepen en lettervormen (zoals beschreven in Op zoek naar klanken en letters), gaan leren hoe ze de betekenis van woorden, zinnen en teksten kunnen achterhalen.
De opbouw sluit aan bij de opbouw die ook bij spelling geldt: eerst de klankzuivere woorden en daarna geleidelijk aan de diverse nietklankzuivere manieren van lettergebruik.
In alle gevallen is het perspectief het achterhalen van de betekenis, maar daardoor ook grip krijgen op de systematiek achter het lettergebruik in de te lezen woorden. 
Het oefenmateriaal is op deze website in pdf-vorm gratis beschikbaar.

Dolf Janson . 
Op zoek naar letters 
(2019) 
een beknopte handleiding bij de categorieën nietklankzuivere woorden.

Dit boek is op verzoek van leraren gemaakt om hen in staat te stellen snel de essenties van elke categorie nietklankzuivere woorden te checken. Ook staan er bij elke categorie aanwijzingen voor de introductie bij de leerlingen en de accenten voor het oefenen. Deze uitgave is via het bestelformulier alleen bij mij te verkrijgen en niet via een boekhandel.

Op zoek naar letters 
de andere spelling- en grammaticadidactiek. 

Deze uitgave uit 2018 is recent (november 2019) nog een beetje bijgewerkt. 

In dit boek beschrijf ik de door mij ontwikkelde spellingdidactiek. Hierin heb ik de koppeling van leerstof aan leerjaar losgelaten. Ik beschrijf de achtergrond en de aanpak om onze spelling te leren en de consequenties daarvan voor het spellingonderwijs. De klanken zijn de basis van de spelling, dus ook van de didactiek. Dit leidt tot wat andere categorieën dan in de gangbare methoden die (ten onrechte) de letters als uitgangspunt nemen en het daarvan overschrijven als oefenvorm hanteren.
De klanken moeten uitgangspunt zijn en het oefenen moet op de toepassing in eigen teksten gericht zijn omdat dan ook de klanken in het hoofd van de schrijver de keuze van de letters bepalen. Dit heeft als consequentie dat het oefenen mondeling moet en de kinderen dus in tweetallen oefenen, langs de aangegeven fasen.
In het tweede deel van dit boek staan al deze categorieën uitgebreid beschreven, steeds met aanwijzingen voor de introductie en het oefenen.
Het derde deel van het boek beschrijft de nieuwe aanpak van grammatica. Hierin staat de functie van woorden en zinsdelen centraal, omdat die steeds de betekenis van taal bepalen. Deze aanpak noemen we daarom de semantische benadering van grammatica. Hierdoor vervullen de onderzoeksmatige activiteiten van de leerlingen en de verdiepende reflectie daarop voortdurend de rol van verbinding tussen de vier taaldomeinen.  

In het deel over grammatica staat ook de didactiek voor de spelling van persoonsvormen beschreven. Door dit aspect tot de essentie terug te brengen is dit spellingonderdeel niet ingewikkeld en daardoor ook niet tijdrovend meer. 

Op zoek naar klanken en letters

Begin november 2017 is de nieuwe versie  van de handleiding voor de leerjaren 1, 2 en 3 van mijn spellingdidactiek verschenen
Het boek is handzaam vormgegeven als paperback op A5-formaat.
De titel geeft precies aan waarover het in de beschreven activiteiten en de achter-liggende doelen gaat. Eerst als afzonder-lijke gebieden op aparte plekken in het lokaal omdat bij klanken andere zintuigen nodig zijn dan bij letters. Later, als beide voldoende onderzocht zijn en daardoor herkend worden, volgen verbindende activiteiten, die of zijn gericht op lezen, of op leren spellen
.

Meer boeken verschenen...

In 2016-2017 heb ik gewerkt aan twee boeken: een over rekendidactiek en een over taaldidactiek. Beide zijn bedoeld om veranderingen in de praktijk te ondersteunen, tegen de achtergrond van meer thematisch leren. 

Tegelijk stellen beide boeken ook de vertrouwde leerstofordening ter discussie. Voorkennis en samenhang worden in de praktijk van de meeste scholen veel te weinig benut. Bovendien ervaren de leerlingen te weinig dat zij zelf verantwoordelijk kunnen zijn in dat leerproces. Geen wonder dat leraren dan een administratieve druk voelen.

In beide boeken geef ik aan hoe dat anders kan worden, zowel inhoudelijk, als qua aanpak. Beide titels zijn eind juli 2017 verschenen.

Voor bestellingen zie het bestelformulier links, onder de onderwerpen

Bijdragen aan Jeelo

Jeelo, de afkorting van je eigen leeromgeving, is druk bezig de al aanwezige thema's uit te breiden met spelling, grammatica en rekenen. Men heeft mij gevraagd om als expert op deze gebieden daarvoor de lijnen uit te zetten. Dat is een mooie uitdaging, die past bij mijn visie: thematisch leren als context voor andere vaardigheden en inzichten. Voor meer info:  www.jeelo.nl


Opbellen
E-mail
Info