Het Taallab            uitdagende taalactiviteiten voor basisonderwijs

uitdagendetaalactiviteiten voor basisonderwijs

Oefenkaarten voor spelling

De oefenkaarten, waarmee twee leerlingen mondeling in drie fasen de verschillende spellingcategorieën kunnen oefenen staan nu allemaal in A5-formaat op deze site. Je kunt ze printen, maar je kunt ze ook digitaal laten gebruiken. 
Ik heb ze onlangs (juli '22) nog eens gecontroleerd en hier en daar een beetje aangepast.

Toen veel kinderen thuis moesten werken, was deze site met  uitdagende taalonderwerpen goed in te zetten daarvoor.

Dat kon ook door twee kinderen bv. via WhatsApp met elkaar te laten samenwerken en zo bespreken wat ze allemaal kunnen bedenken bij de opdrachten die ze hier vinden. Dit kan, nu ze weer op school zijn, natuurlijk nog steeds, maar dan gewoon mondeling, naast elkaar.

Ook kunnen ze zo met de oefenkaarten voor spelling via de fasen 1 t/m 3 hun kennis en vaardigheid verder versterken en met nieuwe categorieën uitbreiden.
Onder de knop 'Op zoek naar letters - overige materialen' vind je ook een uitleg van de verschillende categorieën voor de (bovenbouw)leerlingen. Deze kan eventueel ook door ouders gebruikt worden als naslagbron. 

Oefenmaterialen

Onderaan in de kolom met onderwerpen (links in beeld) vind je oefenmateriaal voor het leren van onze spelling, voor leren lezen en voor bezig zijn met aspecten van grammatica
Dit materiaal is allemaal gratis te downloaden.

De opdrachten op deze site zal ik af en toe nog wat aanvullen. 

Hieronder staan de boeken, waarop deze materialen aansluiten. Via het bestelformulier, dat je in de linkerkolom kunt downloaden, kun je deze boeken rechtstreeks via mij bestellen. Ze zijn allemaal print-on-demand, zodat er geen voorraden zijn aangemaakt, ook niet voor boekhandels.

Dolf Janson
Op speurtocht door
onze grammatica  
(2020)

Dit boek beschrijft de vele mogelijkheden om grammatica-aspecten zinvol en uitdagend te maken voor alle kinderen op de basisschool. 

Het gaat ook bij grammatica om de toepasbaarheid in alle vier de gebieden van onze taal. Door luisteren en spreken, lezen en schrijven steeds weer te verbinden, en de ervaringen als taalgebruiker daarmee te analyseren, te herkennen en te benutten, ontstaan er veel meer mogelijkheden om het eigen taalgebruik te variëren, te versterken en zowel creatief als doelgericht te gebruiken. Bovendien zullen ze daardoor het taalgebruik van anderen ook wat anders gaan beluisteren.

Op deze site vind je, achter de tab die bij dit boek hoort, een paar voorbeelden van opdrachten die dit ondersteunen.

Ik zal deze verzameling nog wel wat uitbreiden.

Dolf Janson
Op zoek naar betekenissen
via letters en klanken (2019)

Dit boek beschrijft hoe kinderen, op basis van de voorkennis die ze hebben opgedaan tijdens hun oriëntatie op klanken, klankgroepen en lettervormen (zoals beschreven in Op zoek naar klanken en letters), gaan leren hoe ze de betekenis van woorden, zinnen en teksten kunnen achterhalen.
De opbouw sluit aan bij de opbouw die ook bij spelling geldt: eerst de klankzuivere woorden en daarna geleidelijk aan de diverse nietklankzuivere manieren van lettergebruik.
In alle gevallen is het perspectief het achterhalen van de betekenis, maar daardoor ook grip krijgen op de systematiek achter het lettergebruik in de te lezen woorden. 
Het oefenmateriaal is op deze website in pdf-vorm gratis beschikbaar.

Dolf Janson
Op zoek naar letters (2019) 
een beknopte handleiding bij de categorieën niet-klankzuivere woorden.

Dit boek (op A4-formaat) heb ik op verzoek van gebruikers van Op zoek naar letters gemaakt. Hierdoor zijn zij bij het dagelijks gebruik in staat snel de essenties van elke categorie niet-klankzuivere woorden te checken.
Ook staan er bij elke categorie aanwijzingen voor de introductie bij de leerlingen en de accenten voor het oefenen. 
Deze uitgave is via het bestelformulier
alleen bij mij te verkrijgen en niet via een boekhandel.

Dolf Janson         Op zoek naar letters 
de andere spelling- en grammaticadidactiek. 

Dit is per 1-4-'22 alweer de 3e (geüpdate) editie.
In dit boek beschrijf ik niet alleen de door mij ontwikkelde spelling-didactiek, maar ook al wat aspecten van onze grammatica.

Hierin heb ik de koppeling van leerstof aan leerjaar losgelaten. Ik beschrijf de achtergrond van onze spelling en de daaruit voortvloeiende consequenties voor het spellingonderwijs.
De klanken zijn de basis van de spelling, en daardoor dus ook voor de didactiek. Dit leidt niet alleen tot wat andere categorieën dan in de gangbare methoden (doordat die (ten onrechte) de letters als uitgangspunt nemen), maar ook tot een andere manier van oefenen. Als je de klanken als start neemt, moeten kinderen mondeling oefenen en daarom niet het overschrijven van woordjes als oefenvorm hanteren.

De klanken moeten uitgangspunt zijn en het oefenen moet op de toepassing in eigen teksten gericht zijn, omdat dan ook de klanken in het hoofd van de schrijver de keuze van de letters moeten bepalen. Dit heeft als consequentie dat de kinderen in tweetallen oefenen, langs de aangegeven drie fasen.

In het tweede deel van dit boek staan al deze categorieën uitgebreid beschreven, steeds met aanwijzingen voor de introductie en het oefenen.

Het derde deel van het boek beschrijft de nieuwe aanpak van grammatica. Hierin staat de functie van woorden en zinsdelen centraal, omdat die steeds de betekenis van taal bepalen. Deze aanpak noemen we daarom de semantische benadering van grammatica. Hierdoor vervullen de onderzoeksmatige activiteiten van de leerlingen en de verdiepende reflectie daarop voortdurend de rol van verbinding tussen de vier taaldomeinen. 
 

In het deel over grammatica staat ook de didactiek voor de spelling van persoonsvormen beschreven. Door dit aspect tot de essentie terug te brengen, is dit spellingonderdeel niet ingewikkeld en daardoor ook niet tijdrovend meer. 

Dolf Janson
Op zoek naar
klanken en letters

Begin november 2017 is de nieuwe versie  van de handleiding voor de leerjaren 1, 2 en 3 van mijn spellingdidactiek verschenen
Het boek is handzaam vormgegeven als paperback op A5-formaat.
De titel geeft precies aan waarover het in de beschreven activiteiten en de achterliggende doelen gaat. Eerst als afzonderlijke gebieden op aparte plekken in het lokaal omdat bij klanken andere zintuigen nodig zijn dan bij letters. Later, als beide voldoende onderzocht zijn en daardoor herkend worden, volgen verbindende activiteiten, die of zijn gericht op lezen, of op leren spellen
.

Meer boeken...

In 2016-2017 heb ik gewerkt aan twee boeken: een over rekendidactiek en een over taaldidactiek. Beide zijn bedoeld om veranderingen in de praktijk te ondersteunen, tegen de achtergrond van meer thematisch leren. 

Tegelijk stellen beide boeken ook de vertrouwde leerstofordening ter discussie. Voorkennis en samenhang worden in de praktijk van de meeste scholen veel te weinig benut. Bovendien ervaren de leerlingen te weinig dat zij zelf verantwoordelijk kunnen zijn in dat leerproces. Geen wonder dat leraren dan een administratieve druk voelen.

In beide boeken geef ik aan hoe dat anders kan worden, zowel inhoudelijk, als qua aanpak. Beide titels zijn eind juli 2017 verschenen.

Voor bestellingen zie het bestelformulier links, onder de onderwerpen

Bijdragen aan Jeelo

Jeelo, de afkorting van je eigen leeromgeving, is druk bezig de al aanwezige thema's uit te breiden met spelling, grammatica en rekenen. Men heeft mij gevraagd om als expert op deze gebieden daarvoor de lijnen uit te zetten. Dat is een mooie uitdaging, die past bij mijn visie: thematisch leren als context voor andere vaardigheden en inzichten.
Voor meer info: 
www.jeelo.nl


Opbellen
E-mail
Info